BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA

Năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn về công tác báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ về kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018 - 2019;

Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy về việc báo cáo công tác Kiểm tra nội bộ trường năm học 2018 - 2019;

Căn cứ vào kết quả thực tế về công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường, trường mầm non Giao Hà báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về công tác thanh kiểm tra. Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của ngành giáo dục đối với các nhà trường hàng năm là cơ sở để công tác thanh tra, KTNB của nhà trường tiến hành thuận lợi và đi vào nề nếp.

- Đội ngũ làm công tác thanh kiểm tra nội bộ của nhà trường dần được kiện toàn, củng cố về số lượng, đa số năng nổ, nhiệt tình và từng bước hoàn thiện kỹ năng về công tác thanh, kiểm tra.

- Quan điểm để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường là phải kết hợp nhiều biện pháp, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên.

- Nhà trường hàng năm có kế hoạch thanh kiểm tra chi tiết và được xây dựng khá cụ thể, tạo điều kiện thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Đội ngũ cán bộ cốt cán và đội ngũ giáo viên có chuyên môn hàng năm được kiện toàn và được tập huấn nghiệp vụ, nhìn chung nhiệt tình, có trách nhiệm và năng lực trước công việc.

2. Khó khăn:

- Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đều là giáo viên kiêm nhiệm nhiều việc, phải dạy trực tiếp trên lớp.

- Công tác thanh kiểm tra có lúc tiến hành không đồng bộ, không thường xuyên, hoặc theo thời vụ, thiếu chủ động do chồng chéo công việc.

- Đội ngũ thanh, kiểm tra là những giáo viên thuộc nhà trường nên trong quá trình đánh giá có phần dễ dàng, dễ bỏ qua.

- Năng lực thanh, kiểm tra phụ thuộc nhiều vào năng lực cá nhân, phần lớn chưa qua tập huấn một cách bài bản nên gặp nhiều khó khăn khi thanh, kiểm tra.

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA

I. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo

* Hiệu trưởng ban hành quyết định số 02/QĐ-MNGN về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ - năm học 2018 - 2019 ngày 15 tháng 10 năm 2018.

- Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên ban kiểm tra nội bộ.

* Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường mầm non Giao Hà năm học 2018 - 2019

- Các loại biên bản kiểm tra.

- Biên bản xử lý vi phạm, quyết định xử lý vi phạm.

* Các loại tài liệu biểu mẫu liên quan (nếu có)

* Báo cáo kết quả kiểm tra.

* Kết luận kiểm tra, hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra.

II. Công tác xây dựng lực lượng và các điều kiện để triển khai công tác kiểm tra.

1. Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra : 9 người

1.

Bà: Bùi Thị Lĩnh

- Hiệu trưởng

- Trưởng ban kiểm tra

2.

Bà: Phùng T.Anh Thư

- Phó hiệu trưởng

- Phó ban kiểm tra

3

Bà: Nguyễn Thị Ngoan

- Phó hiệu trưởng

- Thư kí

4

Bà: Bùi Thị Hường

- CT CĐ

- Ủy viên

5.

Bà: Roãn Thị Hải Hà

- Tổ trưởng 5 tuổi

- Ủy viên

6.

Bà: Bùi Thị Tám

- TBTND

- Ủy viên

7

Bà : Trần Thị Yến

- Tổ trưởng tổ 3- 4 tuổi

- Ủy viên

8.

Bà : Roãn Thị Nhâm

- Tổ trưởng tổ Văn phòng

- Ủy viên

9.

Bà: Bùi Thị Ngọc

- Tổ trưởng tổ NT - DD

- Ủy viên

2. Công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Phân công cho các đồng chí giáo viên tổ trưởng, các đồng chí trong ban giám hiệu đi dự đầy đủ các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT Giao Thủy như : Chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

- Bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức các hội thảo, các chuyên đề, thi giáo viên giỏi cấp trường, giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học giỏi, thi tạo môi trường trong và ngoài lớp học.

3. Các điều kiện để triển khai công tác kiểm tra

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cửa Sở GD&ĐT, nhiệm vụ trọng tâm của cấp học, tình hình cụ thể của đơn vị và trên cơ sở công văn số 1371/SGDDT – TTr ngày 04/10/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm tra năm học 2018 – 2019 đối với các cơ sở giáo dục;

- Thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019.

- Hiệu trưởng ban hành quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ.

4. Việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và các ban bộ phận

a. Kiểm tra toàn diện giáo viên

Stt

Đối tượng kiểm tra

Nội dung

kiểm tra

Thời gian

KTr

Chủ trì KTr

Nhận xét, đánh giá

Ghi chú

1

Bùi Thị Tám

Toàn diện

Tháng 10

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

2

Phùng Thị Nhung

Toàn diện

Tháng 11

Hiệu trưởng

Khá

 

3

Bùi Thị Hường

Toàn diện

Tháng 12

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

4

Trần Thị Lan

Toàn diện

Tháng 1

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

5

Roãn Thị Tuyết

Toàn diện

Tháng 2

Hiệu trưởng

Khá

 

6

Bùi Thị Ngoan

Toàn diện

Tháng 3

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

7

Phùng Thị Tâm

Toàn diện

Tháng 4

Hiệu trưởng

Khá

 

b. Kiểm tra chuyên đề giáo viên và các ban bộ phận

Stt

Đối tượng kiểm tra

Nội dung

kiểm tra

Thời gian

KTr

Chủ trì KTr

Nhận xét, đánh giá

Ghi chú

1

Bùi Thị Ngoãn

Chuyên đề

Tháng 10

Hiệu trưởng

Khá

 

2

Nguyễn Thị Ngân

Chuyên đề

Tháng 10

Hiệu trưởng

Khá

 

3

Roãn Thị Lụa

Chuyên đề

Tháng 11

Hiệu trưởng

Khá

 

4

Tô Thị Len

Chuyên đề

Tháng 11

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

5

Roãn Thị Nhâm

Chuyên đề

Tháng 12

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

6

Bùi Huyền Trang

Chuyên đề

Tháng 12

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

7

Phạm Thị Duyên

Chuyên đề

Tháng 12

Hiệu trưởng

Khá

 

8

Bùi Thị Huyên

Chuyên đề

Tháng 1

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

9

Bùi Thị Ngọc

Chuyên đề

Tháng 1

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

10

Roãn Thị Hoa

Chuyên đề

Tháng 1

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

11

Roãn T Hải Hà

Chuyên đề

Tháng 2

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

12

Ông Thị Hiền

Chuyên đề

Tháng 2

Hiệu trưởng

Khá

 

13

Bùi Thị Nga

Chuyên đề

Tháng 3

Hiệu trưởng

Khá

 

14

Trần Thị Yến

Chuyên đề

Tháng 3

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

15

Đinh T Bích Thủy

Chuyên đề

Tháng 4

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

16

Phùng Thị Lụa

Chuyên đề

Tháng 4

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

c. Kiểm tra toàn diện tổ chuyên môn

Stt

Đối tượng kiểm tra

Nội dung

kiểm tra

Thời gian

KTr

Chủ trì KTr

Nhận xét, đánh giá

Ghi chú

1

Tổ 5 tuổi

Toàn diện

Tháng 11

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

4. Kiểm tra toàn diện Ban/bộ phận

Stt

Đối tượng kiểm tra

Nội dung

kiểm tra

Thời gian

KTr

Chủ trì KTr

Nhận xét, đánh giá

Ghi chú

1

Tổ văn phòng

Toàn diện

Tháng 12

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

d. Kiểm tra chuyên đề với tổ chuyên môn, Ban/bộ phận

Stt

Đối tượng kiểm tra

Nội dung

kiểm tra

Thời gian

KTr

Chủ trì KTr

Nhận xét, đánh giá

Ghi chú

1

Tổ 3- 4 tuổi

Chuyên đề

Tháng 1

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

2

Tổ nhà trẻ - dinh dưỡng

Chuyên đề

Tháng 2

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

3

Ban giám hiệu

Chuyên đề

Tháng 3

Hiệu trưởng

Xuất sắc

 

5. Việc kiểm tra các chuyên đề khác

- Chuyên đề về "việc đổi mới phương pháp dạy học" : 1 cuộc

- Đạt Xuất sắc 15 GV; Đạt khá 8 GV

- Chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá : 1 cuộc - có 15 giáo viên chủ nhiệm lớp đạt loại tốt; 1 giáo viên chủ nhiệm lớp đạt loại khá.

- Việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học : xếp loại tốt.

- Việc thực hiện các quy định về thu, sử dụng và quản lý các khoản thu theo đúng công văn tài chính quy định và các văn bản hướng dẫn của Phòng DG&ĐT và Sở GD&ĐT.

6. Kiểm tra đột xuất : 2 cuộc

Kiểm tra về tỷ lệ chuyên cần đi học : 13 lớp đạt loại tốt, 3 lớp loại khá.

7. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

a. Công tác tiếp công dân (phụ huynh)

- Bố trí phòng tiếp công dân ở phòng họp hội đồng sư phạm, có nội quy tiếp phụ huynh, lịch tiếp phụ huynh, mỗi tháng 1 lần (vào ngày gần cuối tháng từ ngày 25 => 28 hàng tháng).

b. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Trong năm không có đơn đề nghị của phụ huynh

Phân loại

Số đơn đã nhận

Số đơn đủ ĐKGQ

Số đơn không đủ ĐKGQ

Số đơn đã giải quyết

Phản hồi kết quả

Số đơn tồn đọng

Số đơn thuộc thẩm quyền

Khiếu nại

0

0

0

0

0

0

Tố cáo

0

0

0

0

0

0

Loại khác

0

0

0

0

0

0

Số đơn không thuộc thẩm quyền

Khiếu nại

0

0

0

0

0

0

Tố cáo

0

0

0

0

0

0

Loại khác

0

0

0

0

0

0

8. Xây dựng và lưu trữ hồ sơ kiểm tra

- Ưu điểm chung : Có đầy đủ quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra, bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn. Các loại biên bản kiểm tra, các loại tài liệu biểu mẫu liên quan, báo cáo kết quả kiểm tra, kết luận kiểm tra.

- Nhược điểm : Việc tổ chức kiểm tra chéo giữa các tổ chuyên môn chưa thực hiện tốt (do điều kiện thiếu giáo viên).

III. Đánh giá nhận xét về hoạt động kiểm tra.

1. Ưu điểm :

Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, việc lưu trữ hồ sơ thanh tra đạt kết quả tốt.

2. Hạn chế :

Do đội ngũ giáo viên và nhân viên còn thiếu nên phải kiêm nhiệm trong công việc do đó rất khó khăn trong công tác điều hành tổ chức thực thi nhiệm vụ và mức độ hiệu quả công việc còn hạn chế.

IV. Đề xuất kiến nghị

Xin đề nghị các cấp lãnh đạo tuyển dụng bổ xung số lượng giáo viên và nhân viên kế toán đào tạo chính quy cho nhà trường.

 

TM. NHÀ TRƯỜNG